• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Észak-magyarországi Operatív Program bemutatása


 

Figyelembe véve a régió gazdasági-társadalmi helyzetét és a 2007-2013-as tervezési idıszak stratégiai kereteit az Észak-Magyarországi Operatív Program átfogó célja a régió gazdasági versenyképességének javítása, figyelemmel a régión belüli területi, társadalmi-gazdasági különbségek mérséklésére.

Az átfogó cél elérése érdekében építeni kell a régió gazdasági hagyományaira, erıforrásaira, és figyelembe kell venni természeti, kulturális adottságait, valamint sajátos, aprófalvas településszerkezetét. A fejlesztési célok eléréséhez a gazdasági szereplık együttmőködésnek ösztönzése mellett fontos az üzleti, befektetési környezet vonzóvá tétele, a természeti értékek, a kulturális örökség fenntartható hasznosítása, a kistérségek gazdasági-szolgáltatói központjainak fejlesztése, valamint a közel azonos életesélyek megteremtése érdekében a közszolgáltatások (nevelés-oktatás, egészségügy, szociális ellátás) terén található területi különbségek mérséklése.

A program specifikus céljai:

  • a gazdaság helyi erıforrásokat, együttmőködéseket kihasználó versenyképességének javítása;
  • a turizmus jövedelemtermelı képességének javítása;
  • a társadalmi kohézió erısítése és vonzó gazdasági, lakókörnyezet kialakítása.


A program prioritásait úgy kell meghatározni, hogy azok megfelelıen szolgálják a program céljainak megvalósulását, miközben hatékony, átlátható végrehajtási rendszert biztosítanak. A prioritások összhangban vannak a fejlesztési célokkal, azok közvetlenül megfeleltethetık egymásnak. A célok megvalósítását öt prioritás szolgálja:

I.        Versenyképes helyi gazdaság megteremtése prioritás

Célja, hogy a program a régió jelentıs gazdasági potenciállal rendelkezı területein és az elmaradott térségekben egyaránt segítse új vállalkozások létrehozását, az új technológiák elterjesztését, az együttmőködési lehetıségek kiaknázását, amely által javul a vállalkozások mőködési hatékonysága, jövedelemtermelı képessége, valamint új munkahelyek keletkeznek a régióban.

II.       Turisztikai potenciál növelése prioritás

A prioritás célja, hogy a természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének minıségi javításával, a hálózati együttmőködés kialakításával a program hozzájáruljon a vállalkozások versenyképességének a javításhoz, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erıforrások fenntartható hasznosításához.

III.     Településfejlesztés prioritás

Célja, hogy a nagyvárosok innovációs potenciáljuk javítása érdekében vonzzák, illetve megtartsák magas képzettségő lakosaikat, az elmaradott kistérségek központi városainak fejlesztése révén javuljon tıkevonzó képességük és a vállalkozások mőködési környezete, továbbá a társadalmi szempontból szegregálódó és környezeti szempontból kockázatot jelentı városi és vidéki területek megújításával csökkenjenek a társadalmi és környezeti feszültségek, erısödjön a társadalmi kohézió és javuljon az élet minısége.

IV.     Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

A kistérségi keretek között megszervezendı humán közszolgáltatások fejlesztése a közoktatás, az egészségügy és a szociális ellátás megújításán keresztül jelentısen hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságnak javításához, az életkörülményekben rejlı területi különbségek mérsékléséhez, valamint a roma lakosok és közösségek integrációjához, így a társadalmi kohézió erısítéséhez.
 
V.      Térségi közlekedés fejlesztése prioritás

Célja a jelentıs gazdasági potenciállal rendelkezı területek és turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek központi településeinek és a gyorsforgalmi utak elérhetıségének javítása, ami hozzájárulhat munkahelyek és a közszolgáltatások jobb elérhetıségéhez, valamint az adott térség negatív migrációs folyamatait is segíthet lassítani.

További információ: www.nfu.hu | www.norda.hu