• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

barlangrek2 projektleírásJelen - a kivitelezési munkálatok megvalósítására irányuló - projekt közvetlen célja, az élettelen természeti értékek (barlangok, földtani alapszelvények, földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák) és az ezekhez kapcsolódó élővilág hatékony és korszerű megőrzése, rehabilitációja az alábbi helyszíneken és tartalommal:

Az "Esztramos" volt tornaszentandrási vasércbányában található barlangokhoz vezető bányavágatok stabilizálása

A tornaszentandrási vasércbánya a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, az Esztramos-hegy északi oldalán Bódvaráró és Tornaszentandrás között. A bányán belül több szinten is találhatók jelentős méretű, egyedi, különleges és bejárható barlangok, valamint a bányaműveletek során omladékkal elfedett barlangi üregek. A jelen beruházási elem alapvető célja részben a már fokozottan védetté nyilvánított barlangok bányavágatokon keresztüli biztonságos megközelítése, továbbá a bányászati műveletekkel (vágathajtás, fejtés stb.) feltárt, majd omladékkal és tömedékkel lezárt barlangok újranyitása, a hozzájuk vezető vágatok és egyéb közlekedést szolgáló bányatérségek biztonságossá tétele, a barlangi képződmények megóvása és a denevér élőhelyek biztonságos fenntartása.

Az alprojekten belül 10 db önálló beavatkozási hely került kijelölésre a VI. és VII. szinteken, illetve ezen szintek között. Ezen munkahelyeken történő elkerülhetetlen beavatkozások részletes ismertetését a 6.sz. fejezet tartalmazza.
 
A mádi Bomboly-bánya denevérvédelmi célú kiépítése és a járatrendszer biztosítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén, Mád község külterületén elhelyezkedő bánya az ANPI gondozásában, kezelésében van. Az 1980-ban történő bezárását követően európai viszonylatban is egyedülálló denevérfajok hatalmas mennyisége telepedett meg a járatrendszer omlásveszélyes, biztosítatlan, külszínre nyíló üregeiben. A bányának a külszíni és mélyműveléses területei a jelen állapotban akadály nélkül megközelíthetőek és balesetveszélyesek. A denevér élőhelyek nemcsak a vágatok omlásveszélyessége miatt vannak veszélyeztetve, hanem a járatokba illetéktelenül behatoló személyek által is. Az említettek miatt sürgős és elkerülhetetlen az alapvető természetvédelmi célú kiépítés, bejárati nyílások lezárása a 6. sz. fejezetben ismertetett módon.

A Világörökség részét képező Földvári-barlang természetvédelmi célú kiépítésének rekonstrukciója

A Bódvarákó településhez tartozó, a Szalonnai-hegység részét képező Esztramos-hegy felső szintjén található a Földvári-barlang. A külszíni bányászati, robbantásos műveletek alatt kiépített bejárati nyílás, valamint a bányafalról lehulló kőzetgörgetegek veszélyessége és a taposási útvonal védelmét szolgáló acéllétrák tönkremenetele következtében mindenféleképpen szükséges a természetvédelmi célú átépítése a biztonságos közlekedés és az itt megtelepült védett denevérfajok védelme érdekében.

A Világörökség részét képező Rejtek-zsomboly természetvédelmi célú kiépítésének rekonstrukciója

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának kezelésében és felügyelete alatt lévő, fokozottan védett barlang Szőgligettől északkeletre elhelyezkedő fás, erdős dombvidék egyik gerincén helyezkedik el. A korszerűtlen, elhasználódott bejárati nyílásnak biztonságos, természetvédelmi célú, denevérbarát felújítását kell elvégezni. Továbbá a képződmények védelme érdekében a tönkrement acéllétrák fellazult befogásait is szintén fel kell újítani.  A munkálatok során figyelembe kell venni a megtelepült, védett denevérfajok élőhelyének biztonságos megőrzését.

Földtani alapszelvények rekonstrukciója (nemzetközi és országos jelentőségű, védett alapszelvények rekonstrukciója

Az Aggteleki Nemzeti Park területén lévő védett földtani alapszelvények állapota leromlott, felújításuk elkerülhetetlen. A feltárások benövényesedtek, több helyen feltöltődtek kőzettörmelékkel, illetve agyaggal és egyéb hordalékkal. Ennek következtében ezen jelentős földtani rétegek már nehezen tanulmányozhatóak. A kiemelt jelentőségű földtani alapszelvények megóvása, fenntartása érdekében a 6. sz. fejezetben bemutatott 17 db különböző helyszíneken végzendők el a rekonstrukciós munkák.

A Világörökség részét képező Rákóczi 2. sz. barlang természetvédelmi célú kiépítése

A barlang a volt tornaszentandrási vasérc-és mészkő bánya un. Csillés tárójának a vájvégéről nyílik a VII. szinten.  Jelenleg a barlang ellenőrzése és bejárása a felületeket borító borsóköves képződményeken történik. A képződmények védelme érdekében a barlangot szennyező bányászati törmelék kitakarítása után járófelületet kell kiépíteni a Nagy-tó irányában. A bejárati nyílás, valamint a bejárati hasadékban lévő acéllétra veszélyessé vált. Így átépítésük, felújításuk természetvédelmi szempontból elkerülhetetlen. Az említett feladatok elvégzése  a denevér élőhelyek biztonságos megőrzését is garantálja.

A projekt megvalósításának közvetlen és közvetett eredményei egyaránt lesznek. Közvetlen eredményei közé tartozik az Esztramos volt vasércbányában található barlangokhoz vezető bányavágatok stabilizálása mellett több, a világörökség részét képező barlang természetvédelmi szempontokat kiszolgáló kiépítésének és számos földtani alapszelvénynek a rekonstrukciója, valamint a mádi Bomboly-bánya denevérvédelmi célú kiépítése, s járatrendszerének biztosítása.

A fent említett közvetlen eredmények mellett a következő közvetett eredmények valósulhatnak meg a projekt során. A Nemzeti Park értékeinek hatékonyabb megőrzése és jobb megismertetése, a taposási károkozások megszűnésével a képződmények újraépülése, a nemzetközi és országos jelentőségű védett alapszelvények tanulmányozhatóvá tétele, illetve bekapcsolása a földtudományi képzésekbe.