• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Bodrogzug 2. forduló


55b1f49dc63c7.jpg

Alapadatok

A projekt címe: Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén
A projekt kódja: KEOP-312/2F/09-11-2013-0017
Pályázó: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt megvalósításának kezdete: 2013. 12. 01.
A projekt megvalósításának vége: 2015. 05. 30
A támogatás összege: 829 285 198Ft

 

További információ a projektről:
Kelemen Tímea
pályázati projekt koordinátor, ANPI
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 000
Mobil: +36 30 370 13 33
E-mail: kelemen.anpi@gmail.com

A projekt leírása

Megkezdődtek a vizes élőhelyek vízpótlását célzó beruházások az Aggteleki Nemzeti Park területén, amelyek középpontjában a Bodrogzug vízellátásának javítása, valamint szabályozhatóvá tétele – ezáltal természeti állapotának hatékony megőrzése és helyreállítása áll. A projekt 829,29 MFt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program (azonosító szám: KEOP-312/2F/09-11-2013-0017) keretében valósul meg.

Az Aggteleki Nemzeti Park, hasonlóan a világ és hazánk többi nemzeti parkjához és egyéb örökségvédelemmel foglalkozó intézményéhez, a természeti és kulturális információk feltárásával, megőrzésével és hasznosításával, a társadalom felé való közvetítésével is foglalkozik. Ez a tevékenysége akkor sikeres, ha a három feladatot integráltan, a feltételrendszert (infrastruktúrát) maximálisan kihasználva képes elvégezni.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság fennállása óta folyamatosan törekszik arra, hogy az alapító dokumentumában meghatározott céljai eléréséhez külső forrásokat vonjon be, mely a feladatellátás mennyiségi és minőségi javulását is eredményezi. A forrásbevonás hatékony eszköze a hazai- és/vagy EU által támogatott pályázati konstrukciók által kínált lehetőségek eredményes igénybevétele.

A „Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén” című pályázati programot az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mint projektgazda valósítja meg, konzorciumi szerződés által szabályozott módon az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal együttműködésben.

A projekt által érintett terület, a Bodrogzug, az ország egyetlen olyan területe, melyet – a Bodrog és a vele kölcsönhatásban lévő Tisza nagyobb árhullámainak következtében – rendszeresen elönt a víz. (Természeti értékei, háborítatlansága mellett, részben ezért került fel 1989-ben, fokozott jelentőségű vízimadár élőhelyként a nemzetközi Ramsari területek listájára.) Évente 40-50 napig, esősebb esztendőkben 100 napig is víz borítja. Ilyenkor csak a Viss-Zalkod-Kenézlő közötti „homoksziget”, valamint a folyók mentén épített gátak emelkednek ki a vízből. Az árvíz kártételeinek csökkentésére a meglévő nyári gátak, a víz levezetésére kiépített csatornarendszer szolgál.

A terület vízjárási viszonyai a vízszabályozások előtti, természetes állapotokra hasonlítanak, ami nemcsak hazai, hanem európai viszonylatban is kiemelkedő természetvédelmi jelentőséget biztosít a területnek.

A Bodrogzug jelentős része a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet részeként országos jelentőségű védett természeti terület, továbbá a HUBN10001 azonosító számú, Bodrogzug-Kopasz-hegy-Taktaköz megnevezésű különleges madárvédelmi terület és a HUBN20071 azonosító számú, Bodrogzug és Bodrog hullámtere megnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részeként bekerült a Natura 2000 területek hazai hálózatába. A védett terület egyúttal Ramsari terület is.

Bár a Bodrogzug területének teljes, vagy részleges ármentesítésére 1857 óta sok kísérlet volt, az a mai napig nyíltártér, sőt a 2001. évben részlegesen elbontott, illetve már korábban sok helyen átszakadt nyárigát, működésképtelen zsilip ma már a legkisebb áradások számára is csaknem szabad elöntést enged.

Összhangban a hazai természetvédelem stratégiai célkitűzéseivel, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által megvalósítandó fejlesztés fontos cékitűzésekén tartja számon a természetvédelmi kezelést igénylő NATURA 2000, védett, valamint fokozottan védett természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzését. A projekt komplex célkitűzése az országos jelentőségű védett és Ramsari egyezményes bodrogzugi terület, mint értékes vizes élőhely megőrzése, fenntartása - ezzel összefüggésben az őshonos, védett növény- és állatfajok védelme. A cél eléréséhez a következő tevékenységek megvalósítását tervezi az ANPI:

A nyárigát egyes szakaszainak visszabontása Olaszliszka, Bodrogkeresztúr és Tokaj térségében

A beavatkozás célja egyrészt az áradások szabadabb átvezetése a területen, mely növeli a vízsebességet, csökkentve ezzel a lebegtetett hordalék lerakódását, másrészt a terület déli részén a töltés által visszatartott elöntés tartósságának csökkentése.

A nyárigát építésekor megszüntetett (áttöltött), vagy feliszapolódott erek, csatornák helyreállítása

A beavatkozás célja a Bodrog folyó és a Bonyika-, az Iván-árok, a Nagy-tói-(Kovács-tói)-csatorna, a Bogdány-tói-csatorna, a Kis-Bodrog között a korábbi medrek helyreállítása, lehetővé téve a nagyobb áradások gyorsabb visszavezetését, vízhiányos időszakban pedig kisebb árvizekből a vízpótlás közvetlen bevezetését.

A bodrogzugi vízelvezető főcsatornák vízszállító képességének helyreállítása

A beavatkozás célja a vízlevezető főcsatornák (I. sz. főcsatorna; II. sz. főcsatorna /két, különálló szakaszban/) a kapcsolódó táblázatban leírt mederszelvények közötti szakaszain a vízszállító képesség helyreállítása a nagyobb áradások utáni gyorsabb vízszintcsökkentés érdekében, valamint vízhiányos időszakban a Bodrog felől a kisebb árvizekből vízpótlás lehetővé tétele a bodrogzugi élőhelyek felé.

Csatorna átereszek helyreállítása, illetve bontása

Az évek óta beszakadt, használaton kívüli átereszek a csatornák vízszállítását gátolják, az uszadékokat felfogják. A beavatkozás célja az átereszek egy részénél (összesen 8 db) a műtárgyak átépítése megfelelő vízszállító képességű, a (területkezelési és az ellenőrzési feladatok miatt szükséges) vízi közlekedést nem akadályozó kialakítású átereszes mederátjárókká, illetve bizonyos esetekben a használaton kívüli átereszek elbontása (összesen 7 db).

A nyárigátba beépített meglévő műtárgyak rekonstrukciója, átépítése, bontása

A tervezett beavatkozás során helyreállításra kerülnek a vízszint-szabályozásra továbbra is alkalmas zsilipek (4 db - Vissi csőzsilip, Bonyikai csőzsilip, Iván-ároki csőzsilip, Kis-Bodrogi csőzsilip). Elbontása és területének rekultiválására kerül sor a nagyobb árvizek levezetését akadályozó, uszadékot felfogó zsilipek esetében (2 db - Szegilongi nyílt beeresztő zsilip, Tokaji nyílt beeresztő zsilip). A projekt során tervezett új funkció ellátására nem alkalmas zsilip átépítése valósul meg (1 db - Zsaró-éri csőzsilip).

Új átereszek építése

A beavatkozás célja az újra megnyitott összekötő csatornákon, valamint a Zsaró-éri (Bodrogzugi 1. számú főcsatorna torkolatánál) újonnan épülő csónakzsilipnél és vízszinttartó műtárgynál az átjárhatóság biztosítása érdekében új átereszek építése (5db).

A Nagykerek-Áres-tó direkt vízpótlásának céljából a Bodrog és az Áres-tó között, a nyári gátba megfelelő küszöbszintű áteresz kerül beépítésre, mely alkalmas a küszöbszint feletti Bodrog árvíz esetén a bevezetésre, illetve az árvíz levonulását követően a többletvíz Bodrogba vezetésére.

Vízszint tartó műtárgyak építése

A Bodrogzug belső területei tartós száraz időszakban nem jutnak elegendő vízhez, Tokaj-Bodrogzugi Tájvédelmi Körzet védett növénytársulásainak és élővilágának életfeltételei jelentősen leromlanak. A párolgásból származó vízveszteséget a Bodrog kisvizeiből a csatornákon keresztül nem lehet pótolni. A tervezett új vízszint tartó műtárgyakkal a Bodrogon levonuló árhullámok esetén vízvisszatartás valósítható meg egyes nagyobb holtágakban (Nagykerek-Áres-tó, Fekete-tó, Keresztúri Nagy-tó, Bogdány-tó, stb.), ezzel megoldható a tájvédelmi körzet vízpótlása. A beavatkozás célja tehát a vízvisszatartás lehetővé tétele, a Bodrogzug belső területei felé szükség esetén vízpótlás biztosítása.

A tervezett műtárgyak közül összesen 3 db épül a Bodrogzugi I. számú főcsatorna /Zsaró-ér/, a Bogdány-tói-csatorna és a Nagy-tói-(Kovács-tói)-csatorna végszelvényeinek térségében, illetve összesen 3 db épül a Bodrogzugi vízrendszer szakaszolhatósága céljából a Nagy-tói-(Kovács-tói)-csatornán, valamint a Bodrogzugi II. sz. főcsatorna Pozsog-éri és Longi-éri szakaszán.

Csónak zsilip építése

A területkezelési és az ellenőrzési feladatok ellátásának vízről történő biztosításához olyan műszaki kialakítású létesítmény megléte vált szükségessé, amelyen keresztül a víziközlekedés járművei a Bodrog aktuális vízszintjétől függetlenül be tudnak jutni a Bodrogzug duzzasztott szintű vízrendszerére.

Ennek megoldására az elbontandó Zsaró-éri csőzsilip helyén könnyen kezelhető és fenntartható, nyílt csónakzsilip épül.

Mederátjárók építése

A tájvédelmi körzet területén az utakat keresztező ereken terméskő burkolatú átjárók épülnek, lehetővé téve a vízvisszatartó műtárgyak által megemelt vízszintű ereken keresztül a közlekedést, így a területkezelési és az ellenőrzési feladatok ellátását. Épül összesen 11 db mederátjáró.

Vadmenekítő dombok építése

A tájvédelmi körzet belső területén a Nagy-tó és a Sáros-tó között árvíz idején egyes a vadállomány és egyes talajlakó állatfajok nem találnak menedéket a magas vízben, az árvíz nagyarányú elhullást okoz. Mentésükre, főleg az elbontott nyárigát földanyagának felhasználásával vadmenekítő dombokat tervezünk építeni a Nagy-tó ÉNy-i partja mellett és a Faragó-szállás dűlőben (összesen 2 db).

Madármegfigyelő torony építése

A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet projekt szerinti élőhely rehabilitációja során csökkenni fog a terület zavarását lehetővé tevő közlekedési hálózat, a csatornák iszaptalanítása után is nagy területű, zavarás mentes vizes élőhelyek maradnak. Az élőhely rekonstrukció eredményességét személyi megfigyeléssel a sík területen madármegfigyelő torony építésével kívánjuk megvalósítani, mely lehetőséget ad a természetvédelmi célú monitoring tevékenységre is.

A Bodrogzug vízitúra tanösvény tábláinak aktualizálása és kiegészítése a jelen projekt bemutatásával

Vízitúra tanösvény tábláinak aktualizálása és kreatív tervezése (20 db tábla), valamint kiegészítése a „Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén” című projektben végrehajtott tevékenységek bemutatásával (1 db tábla).

A védett bodrogzugi csatornák vízszállító képességének növelése biztosítja a Bodrogzug jelentős részének vízcseréjét, vizes élőhelyeinek egyenletesebb vízellátását, kedvezően befolyásolja a térség vízháztartását, fékezi a holtmedrek eutrofizációját, így elősegíti a vizes élőhelyek és a vízi életközösségek megőrzését. A beavatkozások hatására, a fejlesztés eredményeként számos, Európai Uniós szempontból kiemelt jelentőségű élőhely kiterjedése növekedik, vagy természeti állapota szinten tartható.

A víz be- és kieresztő műtárgyak segítségével egyenletesebbé és szabályozhatóbbá tehető a Bodrogzug vízellátása, javítható a vízháztartása, mindez jelentős mértékben elősegíti a vizes élőhelyek megőrzését. A vízborítás szabályozásával csökkenthető a gyepterületeken az invazív gyalogakác előretörése.

Az egyes holtmedrekhez vezető árkok, csatornák, erek tisztítása, karbantartása elősegíti a holtmedrek vízcseréjét, hosszútávon állaguk megőrzéséhez vezet.

Az épülő új átereszek és mederátjárók lehetővé teszik a vízvisszatartó műtárgyak által megemelt vízszintű csatornákon, ereken keresztül a közlekedést, így a területkezelési és az ellenőrzési feladatok ellátását.

  • A projekt által érintett területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések a következők:A mocsárrétek, hínár-állományok és a puha- és keményfás ligeterdők  megőrzése és fenntartása.
  • A Bodrogzug holtmedreinek és mocsarainak természetes állapotban való fenntartása.
  • A fekete gólya (Ciconia nigra), a cigányréce (Aythya nyroca), a haris (Crex crex) és a réti sas (Haliaeetus albicilla) populációnak, valamint a területen található szerkőtelepek megőrzése.
  • A terület természetes és természetközeli erdeinek fenntartása, felújítása, az erdők természetes folyamatainak (erdődinamika, szukcesszió, regeneráció) elősegítése, a tájidegen fafajú erdők természetközelivé alakítása, a monokultúrák felszámolása.
  • A természetes élővilágot veszélyeztető idegen, invázív fajok visszaszorítása.
  • A természetközeli állapotok megőrzése mellett a természettudományos kutatások elősegítése.
  • A Bodrogzug természeti értékeinek bemutatása (Tanösvény).

A beruházás mindösszesen 28,188 ha területet érint (beavatkozási területek teljes helyrazi számára vonatkozó ingatlanméret: 876,481 ha), mely többségében az ANPI vagyonkezelésében áll. A projekt által érintett teljes terület nagysága 3113,2744 ha, ebből a megőrizni kívánt élőhely nagysága (célterület + célterület és beavatkozási terület): 2984,84 ha.

A Bodrogzug vízellátásának javítását, szabályozhatóvá tételét, ezáltal természeti állapotának hatékony megőrzését, helyreállítását célzó beruházás kivitelezője az eredményes közbeszerzési eljárás során kiválasztott AQUA-GENERAL Kft.

Letölthető anyagok

Sajtóközlemények

Sajtóközlemény

Projektnyitó sajtóközlemény

Sajtóközlemény Civil Fórum

Projektzáró sajtóközlemény

Sajtóközlemény - Kiadvány

Sajtóközlemény - Tér-Kép-Tér

Sajtóközlemény - Vizitúra

Meghívók

Meghívó Civil Fórum

Meghívó Projektzáró

 

A 2. forduló megvalósításához kapcsolódó Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt keretében

AF módosítás_2537_2015_20150216

Ajánlati dokumentáció_módosítva_Mezőgazdasági gép

Ajánlati Dokumentáció_módosítva_Mezőgazdasági gép_szerkeszthető

Dokumentáció letöltés bejelentése

Kiegészítő tájékoztatás_Mezőgazdasági gép

Kiegészítő tájékoztatás2

Tájékoztató_az_eljárás_eredményéről_5973_2015

"Az ANPI, mint Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban történt változásokra!"

A 2. forduló megvalósításához kapcsolódó Bodrogzug vízellátásának javítását, szabályozhatóvá tételét, ezáltal természeti állapotának hatékony megőrzését, helyreállítását célzó beruházás

Ajánlattételi dokumentáció - Kivitelezés
Ajánlattételi felhívás 6514_2014
Tájékoztató_az_eljárás_eredményéről_16474_2014

A 2. forduló megvalósításához kapcsolódó Műszaki ellenőri feladatok ellátása

Eljárást megindító felhívás
Ajánlati dokumentáció - Múszaki ellenőri feladatok ellátására
Tájékoztató_az_eljárás_eredményéről_16475_2014
 

Sajtómegjelenések:

Magyar vadász

Magyarország24

Magyar online

Gazda praktikum

Országos hírek

Zöldkör

Borsod online

Greenfo

Szabolcs online

Kormany.hu

Hirado.hu

Fidesz.hu

Webradio.hu

Magyar Természetvédők Szövetsége

Holocén Természtvédelmi Egyesület

Bodrogtura.hu

Zöldkör

Magyar Természetvédők Szövetsége

Holocén Természetvédelmi Egyesület

Greenfo - Bodrogzugi vizes élőhelyek revitalizációja

Kormany.hu

Zöld Hírháló - Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén

Zemplén TV - Hír7 2014.11.11 (7:09-11:00)

Zemplén TV - Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén

Frissvideok.hu - Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség - Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén

Magyar Természetvédők Szövetsége - Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása

Holocén Természetvédelmi Egyesület - Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén

Zöldkör - Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén

Kivitelezés

A kivitelezést - annak előrehaladását bemutató, valamint a projekt keretében létesített műtárgyak térképi megjelenítése a bodrogzugvizpotlas.hu honlapon érhető el.

Civil Fórum 2015. 03. 24

 

Projektnyitó rendezvény 2014. 11. 06.

Sajtónyilvános projektzáró rendezvény 2015. 04. 24.