• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[at]t-online[dot]hu

ATO


590872fff06ef.jpg

Alapadatok

A projekt címe: A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén
A projekt kódja: KEHOP-4.1.0-15-2016-00051
Kedvezményezett: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.11.01.
A projekt megvalósításának vége: 2020.09.30.
A támogatás összege: 363 297 510 Ft   (100 %  támogatás intenzitás)

 

További információ a projektről:

Hordós-Nagy Zsuzsa
pályázatkezelési koordinátor, projektmenedzser
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 370 13 33
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com

 

Juhász Zsolt
osztályvezető, szakmai vezető
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 945 20 31

 

A projekt leírása

Az Aggteleki Nemzeti Park, hasonlóan a világ és hazánk többi nemzeti parkjához és egyéb örökségvédelemmel foglalkozó intézményéhez, a természeti és kulturális információk feltárásával, megőrzésével és hasznosításával, a társadalom felé való közvetítésével is foglalkozik. Ez a tevékenysége akkor sikeres, ha a három feladatot integráltan képes elvégezni.

Az ANPI által kezelt védett területek száma és nagysága – ezzel együtt értelemszerűen a természetvédelmi kezeléssel összefüggő feladatok is – az Igazgatóság létrehozása óta, a védetté nyilvánításokkal, majd a zempléni területek Bükki Nemzeti Park Igazgatóságtól történő átcsatolásával folyamatosan nőttek, ugyanakkor a természetvédelmi kezeléshez szükséges infrastrukturális feltételek elégtelenek. A szukcessziós folyamatok és az inváziós fajok visszaszorítása, az erdők természetvédelmi kezelésének terén kialakult lemaradás következményeinek kezeléséhez, az élőhelyek további degradációjának megállításához nagy léptékű beruházás szükséges. A problémák megoldása nem csak szükségszerű, de halaszthatatlan is, a beavatkozás hiányában szinte törvényszerűen bekövetkező további káros hatások gyorsuló tendenciája miatt, illetve az idő elteltével egyre növekvő károk megelőzése érdekében.

A jelenlegi helyzetet súlyosbítja, hogy a korábbi emberi beavatkozások következményein kívül azzal is számolnunk kell, hogy a nagyrészt rajtunk kívül álló természeti körülmények (pl.: az éghajlatváltozás) és az abból adódó, továbbgyűrűző kedvezőtlen folyamatok láncolatának hatásai gyorsuló tendenciát mutatnak. A melegedés, vízellátás csökkenése, szukcessziós folyamatok, inváziós fajok terjedése, stb. szintén a természetességi állapotok romlása, a biológiai változatosság csökkenése, a természetes élőhelyek, a fajok életterének roncsolódása, csökkenése irányába hatnak.

A projekt által érintett erdőterületeket az előkészítés szakaszában több szempont szerint vizsgáltuk és ezek végeredményeként azt a megállapítást tehetjük, hogy a kedvezőtlen folyamatok eredményeként jelentős részük különleges kezelést igényel az elkövetkező időszakban. Jellemzően előforduló probléma a nem őshonos, intenzíven terjedő fafajok agresszív térhódítása, a tisztások, beerdősülése, az állományszerkezeti változatosság degradálódása, nem a természetvédelmi rendeltetésnek megfelelő erdőművelési eljárások alkalmazása stb.

A projekt által érintett gyepterületek az infrastrukturális hiányosságok miatt alulhasznosítottak, a megfelelő kezelés hátterének megteremtése nélkül folyamatosan elértéktelenednek. Becserjésedéssel és inváziós lágy- és fás szárú növényfajok betelepedésével természeti és gazdasági szempontú leromlásuk következik be, mindemellett az állatlétszám csökkenésével az állandó gyepterületek, rétek legelők területi aránya is rohamosan csökkenhet. A gyepterületek természeti és gazdasági értéke csökken, a füves élőhelyek egyre nagyobb arányban veszélyeztettek a feltöréssel, esetlegesen a beépítéssel. A réteknek, legelőknek a múltban meglévő és újraéleszthető gazdálkodási, állattartási szerepe mellett természetvédelmi szerepe is kiemelkedő.

A nemzeti parkokkal szemben alapvető elvárás és külön feladatként is megfogalmazódik, hogy környezetük gazdálkodói és lakosai számára minta- és példaértékű természetvédelmi kezelést és ennek keretében korszerű, környezetkímélő eszközöket és technológiákat alkalmazzanak, ezért a fejlesztés tartalmának tervezésénél erre külön hangsúlyt fektettünk. A szakszerű és eredményes természetvédelmi kezelés megalapozása és továbbfejlesztése szempontjából nélkülözhetetlen a monitoring tevékenység, illetve az ehhez szükséges eszközök biztosítása is. Hasonlóan fontos feladat az elért eredmények bemutatása, a környezettudatos magatartás és szemléletmód fejlesztésének elősegítése, amely szintén szerepet kap a projekt céljaiban, illetve a tervezett tevékenységekben.

Összességében a projektnek értékmentő, értékteremtő és értékőrző hatása van. A tervezett beavatkozások természetvédelmi célokat szolgálnak, és nem jelentenek semmiféle turisztikai attrakciófejlesztést.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a fenntartható gazdálkodással törekszik az élő és élettelen természeti értékek megőrzésére. Saját vagyonkezelési területeinken a természeti értékek fennmaradását szolgáló területkezelési módokat alkalmazunk. A hagyományos gazdálkodási formák és a környezeti értékek fennmaradását a környezettudatos gondolkodás és szemlélet megalapozásával, fejlesztésével kívánjuk elősegíteni.

A természetvédelem egyik legfontosabb feladata a vadon élő állat és növény fajok élőhelyeinek megóvása, a tájképi értékek védelme, illetve állapotuk romlása esetén a természetközeli állapot helyreállítása, azaz rekonstrukciója vagy rehabilitációja – ezzel egyidejűleg a természetvédelmi célú területkezelés. Ez egyaránt érinti a hazai (védett és fokozottan védett) fajokat, valamint az Európai Unióban védelmet élvező (közösségi jelentőségű) fajokat és élőhelyeket, továbbá a különböző szinten (országos, helyi jelentőségű) védett természeti területeket.

A projekt komplex célkitűzése az országos jelentőségű védett terület, mint értékes élőhely megőrzése, fenntartása – ezzel összefüggésben az őshonos, védett növény és állatfajok védelme. A projekt célja a természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése, ez által az Aggteleki Tájegység területén megjelölt területek természeti állapotának hatékony megőrzése, helyreállítása.

A projekt konkrét célkitűzései:

 • Az élőhelyek területi kiterjedésének növelése;
 • Az élőhelyek területi kiterjedésének kontrolállása;
 • Az eredeti életközösségek fenntartása;
 • A biodiverztitás megőrzése, növelése, feltételeinek javítása;
 • A terület degradálódásának megállítása, az invazív fajok visszaszorítása;
 • A terület ökológiai értékének növelése;
 • A tájképi érték megtartása,
 • A projekt által érintett élőhelyek fragmentációjának csökkentése.

 

Hosszútávú célkitűzés az Aggteleki Nemzeti Park kezelésében lévő, az Aggteleki Tájegységben található erdők és gyepek természetvédelmi célú fenntartása.

A projekt keretében tervezett szakmai tevékenységek:

1; Természetvédelmi rendeltetésű erdők és „erdő” művelési ágú területek természetvédelmi kezeléséhez szükséges eszközrendszer fejlesztése (a természetvédelmi rendeltetéshez igazodó célzott kezelések speciális eszközeinek és gépeinek beszerzése)

 

2; Szukcessziós folyamatok szabályozása az ANP területén

 • Erdőőrzési, kezelési feladatok
 • Megelőző állapotot rögzítő, problémafeltáró monitoring
 • Becserjésedéssel veszélyeztetett tisztások kezelése
 • Beerdősülő tisztásokon a fátlan állapot visszaállítása
 • Nem őshonos fafajjal fertőzött erdőrészletekből, a nem kívánatos fafajok kitermelése
 • Nem őshonos fafaj kitermelése fásodott, nem erdőművelési ágú területeken
 • Nem őshonos főfafajú erdőrészletek őshonos célállomány típussal történő lecserélése (szerkezet átalakítás)
 • Kezelési tervben rögzítetteknek megfelelő erdőkezelés

 

1; Inváziós növényfajok visszaszorítása - A projektelem célja a kanadai és magas aranyvessző, japánkeserűfű, selyemkóró, sokvirágú napraforgó állományának mechanikai gyengítése és vegyszeres visszaszorítása.

 

Letölthető anyagok

Sajtóközlemény

KEHOP-410-00051-sajtóközlemény_180417